Άγγελος Χαραλάμπους:Αγγελική Βαρελλά,Δρακοπαραμύθι (σελίδες 57-59).Αντιστοίχιση (2)

Να αντιστοιχίσετε τα πρόσωπα με τις ενέργειες